Tietosuojaseloste

14.4.2021

1. Rekisterinpitäjä

Kotiseutuyhdistys Lemun Kempit ry (y-tunnus 1008290-0)

Rekisteriasioiden yhteyshenkilö:

Yhdistyksen sihteeri Tauno Linkoranta

sihteeri@lemunkempit.fi

puh. +358 44 533 4750

2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Henkilötietoja käsitellään ja käytetään kotiseutuyhdistyksen

 • jäsenrekisterin ylläpitämiseksi
 • jäsenviestintään
 • vapaaehtoistoimintaan ja siihen liittyvään viestintään,
 • yhdistyksen muuhun toimintaan liittyvään viestintään, tiedottamiseen ja markkinointiin
 • yhdistyksen tuotemyyntiin tai vuokraustoimintaan liittyvään laskutukseen.

Tietojen käsittelyn oikeusperusteena on

 • rekisterinpitäjän lakisääteinen velvoite,
 • rekisteröidyn nimenomainen suostumus ja/tai
 • rekisterinpitäjän oikeutettu etu.

Kotiseutuyhdistys Lemun Kempit ry pyytää rekisteröidyltä suostumuksen henkilötietojen käsittelyyn, mikäli lainsäädäntö sitä edellyttää. Suostumuksen voi perua koska tahansa (ks. jäljempänä kappale Rekisteröidyn oikeudet).

3. Käsiteltävät henkilötietoryhmät

Kotiseutuyhdistys Lemun Kempit ry kerää rekisteröidyistä vain sellaisia henkilötietoja, jotka ovat olennaisia ja tarpeellisia tässä selosteessa mainittujen käyttötarkoitusten kannalta.

Nämä henkilötiedot voivat kuulua seuraaviin henkilötietoryhmiin:

 • Yksilöintitiedot, kuten esimerkiksi nimi sekä ikä tai syntymäaika
 • Yhteystiedot, kuten esimerkiksi puhelinnumero, osoite, sähköpostiosoite
 • Jäsenyyteen tai asiakassuhteeseen liittyvät tiedot kuten esimerkiksi laskutus- ja maksutiedot sekä tiedot lahjoituksista tai tilauksista
 • Rekisteröidyn antamat suostumukset, kiellot ja rajoitukset henkilötietojensa käsittelyyn sekä tietojen muutostiedot

4. Tietolähteet

Tiedot saadaan ensisijaisesti rekisteröidyltä itseltään, kun henkilö esim.

 • liittyy yhdistyksen jäseneksi
 • ilmoittautuu yhdistyksen vapaaehtoistoimijaksi
 • ostaa yhdistyksen tuotteita
 • tekee esim. vuokrasopimuksen yhdistyksen kanssa
 • tukee toimintaa lahjoittajana

5. Tietojen luovutukset ja siirrot

Henkilötietoja voidaan siirtää tai luovuttaa enintään Kotiseutuyhdistys Lemun Kempit ry:n lukuun toimiville palveluntuottajille esim. palvelinympäristöön. Kotiseutuyhdistys varmistaa alihankkijoiden kanssa laadittavilla sopimuksilla henkilötietojen asianmukaisen käsittelyn.

Henkilötietoja ei siirretä EU/ETA-alueen ulkopuolelle tai luovuteta muiden toimijoiden suoramarkkinointitarkoituksiin.

6. Tietojen suojaus ja säilytysajat

Kotiseutuyhdistys käsittelee henkilötietoja tavalla, jolla kaikissa tilanteissa pyritään varmistamaan henkilötietojen asianmukainen turvallisuus ja tietosuoja.

Digitaaliseen aineistoon on pääsy vain siihen oikeutetun henkilön henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Manuaaliset aineistot säilytetään asianmukaisesti lukituissa tiloissa.

Säilytämme henkilötietoja niin pitkään kuin on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi, ellei rekisteröity ole sitä erikseen kieltänyt tai ellei lainsäädäntö velvoita säilyttämään henkilötietoja pidempään. Henkilötietojen säilyttämisaika ja säilyttämiskriteerit vaihtelevat sen mukaan, mikä on tietyn henkilötiedon käyttötarkoitus.

7. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot ja vaatia virheellisen tiedon oikaisua tai poistamista ilman aiheetonta viivytystä, mikäli sille on lailliset perusteet. Rekisteröity voi muuttaa tai perua aiemmin antamaansa suostumusta henkilötietojensa käsittelyyn.

Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojensa käsittelyä tai pyytää tietojensa käsittelyn rajoittamista, sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle. Vaatimuksen yhteydessä rekisteröidyn tulee yksilöidä se erityinen tilanne, jonka perusteella vastustaa käsittelyä. Rekisterinpitäjä voi kieltäytyä toteuttamasta vastustamista koskevaa pyyntöä ainoastaan laissa säädetyin perustein.

8. Yhteydenotot

Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti tai henkilökohtaisesti 1-kohdassa nimetylle yhteyshenkilölle. Pyyntöön vastataan ilman aiheetonta viivytystä, mutta viimeistään kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta.

9. Tietosuojaselosteen muutokset

Mikäli muutamme tätä selostetta, pidämme yllä versiohistoriaa, josta muutokset näkyvät päivättyinä.